پرش به: ناوبری, جستجو
OpenStack IRAN

جلسات کاربران

جلسه اول :معرفی گروه کاربران اوپن استک ایران

جلسه دوم :پیاده سازی زیر ساخت رایانش ابری بر پایه اوپن استک بخش اول-Mastering OpenStack Simple Architectures

جلسه سوم:پیاده سازی زیر ساخت رایانش ابری بر پایه اوپن استک بخش دوم-Mastering OpenStack Simple Architectures

جلسه چهارم:پیاده سازی زیر ساخت رایانش ابری بر پایه اوپن استک بخش سوم-Mastering OpenStack Simple Architectures

جلسه پنجم:پیاده سازی زیر ساخت رایانش ابری بر پایه اوپن استک بخش چهارم-Mastering OpenStack-Provisioning and Depolyment

جلسه ششم: پیاده سازی زیر ساخت رایانش ابری بر پایه اوپن استک بخش پنجم -Mastering OpenStack - Controller Nodes

جلسه هفتم: پیاده سازی زیر ساخت رایانش ابری بر پایه اوپن استک بخش ششم -Mastering OpenStack - Controller Nodes

جلسه هشتم : موضوع جلسه:پیاده سازی زیر ساخت رایانش ابری بر پایه اوپن استک بخش هفتم Mastering OpenStack - Compute Nodes

جلسه نهم : موضوع جلسه:پیاده سازی زیر ساخت رایانش ابری بر پایه اوپن استک بخش هشتم - Masteringopenstack-Storage Decisions

جلسه دهم : موضوع جلسه:پیاده سازی زیر ساخت رایانش ابری بر پایه اوپن استک بخش نهم - Masteringopenstack-Storage Decisions

جلسه یازدهم :موضوع جلسه:پیاده سازی زیر ساخت رایانش ابری بر پایه اوپن استک بخش دهم - Masteringopenstack-Storage Decisions

جلسه دوازدهم :موضوع جلسه:پیاده سازی زیر ساخت رایانش ابری بر پایه اوپن استک بخش یازدهم - Mastering OpenStack - Scaling Out

جلسه سیزدهم :موضوع جلسه:پیاده سازی زیر ساخت رایانش ابری بر پایه اوپن استک بخش دوازدهم - Tech Talk

جلسه چهاردهم :موضوع جلسه:پیاده سازی زیر ساخت رایانش ابری بر پایه اوپن استک بخش سیزدهم - Mastering OpenStack - Scaling Out

جلسه پانزدهم :موضوع جلسه:پیاده سازی زیر ساخت رایانش ابری بر پایه اوپن استک بخش چهاردهم - Mastering OpenStack - Network Design

جلسه شانزدهم :موضوع جلسه:پیاده سازی زیر ساخت رایانش ابری بر پایه اوپن استک بخش پانزدهم - Mastering OpenStack - Network Design

جلسه هفدهم :موضوع جلسه:پیاده سازی زیر ساخت رایانش ابری بر پایه اوپن استک بخش شانزدهم - Mastering OpenStack - Network Design

جلسه هجدهم :موضوع جلسه:معرفی اوپن شیفت بخش اول-داکر بخش نهم Docker Storage Drivers